นายอำเภอบางกล่ำ และปลัดอำเภอ เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เรื่องนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยเน้นย้ำการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)

 

 

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. 

 

          นายสุรัตน์  ลายจันทร์ นายอำเภอบางกล่ำ และปลัดอำเภอปฏิบัติภารกิจดังนี้ 
เวลา 09.00 น. นายอำเภอบางกล่ำ ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล  มอบแนวทางการปฏิบัติงาน และบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยเน้นย้ำแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาฯ  ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางกล่ำ เวลา 11.30 น. นายอำเภอบางกล่ำ ประธานการประชุมคณะกรรมการด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอยระดับอำเภอ ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางกล่ำ  
เวลา 14.00 น. นายอำเภอบางกล่ำ ประธานการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ โดยมีปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมชี้แจงข้อราชการต่างๆ ที่จะต้องยึดถือปฏิบัติ ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางกล่ำ 
     - นายอำเภอบางกล่ำ ได้เน้นย้ำแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาฯ 
     - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด กลุ่มแรก ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ เป็นต้น 
     - การจัดกิจกรรมจิตอาสาในระดับหมู่บ้าน  
     นำเรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อโปรดทราบ