กองร้อย อส.อ.เบตง ที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติภารกิจของ สมาชิก อส.ประจำกองร้อยฯ และชุด ชคต. ทั้ง 4 ชคต. ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564


          ภายใต้การอำนวยการของ ก.ท.เอก ยังอภัย ณ สงขลา ผบ.ร้อย อส.อ.เบตง ที่ 3 มอบหมายให้ ผู้ช่วย ผบ.ร้อยฯ,หน. ชคต. สั่งการและประสานการปฏิบัติให้ สมาชิก อส.ประจำกองร้อยฯ และ ชคต. ทั้ง 4 ชคต. ปฏิบัติภารกิจตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป ดังนี้

- ออก ลว.เส้นทางตามจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อกดดันและจำกัดเสรีการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม

- ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดหน้าฐานปฏิบัติการและจุดตรวจไม่ประจำที่ (POP - UP)

- จัดกำลัง รปภ.ตลาดนัด, สถานที่ราชการในพื้นที่รับผิดชอบ

- การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อให้มีความคุ้นชินต่อสถานการณ์

- การตรวจสอบการอยู่เวรยาม ตลอดจนการตรวจสภาพความพร้อมในด้านอาวุธ/การสื่อสาร

- เน้นย้ำการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ให้อยู่ในระเบียบวินัย เข้มงวด การ รปภ.ในที่ตั้ง

- การ ลว.จรยุทธ์พิสูจน์ทราบรอบฐานปฏิบัติการ

ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถึงเวลานี้เหตุการณ์โดยทั่วไปปกติไม่พบสิ่งบอกเหตุ บุคคลต้องสงสัย และสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด