กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพระมหาธาตุเจดีย์ วัดพุทธาธิวาส  อ.เบตง จ.ยะลา

 

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.

 

          นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (แทนผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดยะลา) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพระมหาธาตุเจดีย์ วัดพุทธาธิวาส โดยมี นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเบตง นางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง และ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมพัฒนา ทำความสะอาดทั้งใน และรอบพระธาตุเจดีย์และปรับภูมิทัศน์ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน

ผลการปฏิบัติ: ได้บูรณาการทุกภาคส่วนในการดำเนินกิจกรรมดัง กล่าว ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย