นายอำเภอยะหริ่ง เป็นประธานพิธีปิดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (CAMP 35)
ณ กองร้อย ตชด.444 จ.ปัตตานี

 

วันพุธที่ 24 มีนาคม  2564 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.

 

          นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะหริ่ง/ผอ.ศปก.อ.ยะหริ่ง เป็นประธานพิธีปิดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (CAMP 35) จังหวัดปัตตานี (อำเภอยะหริ่ง,อำเภอมายอ) โดยมีปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง, หัวหน้าส่วนราชการ, ปลัดอำเภอยะหริ่ง, ปลัดอำเภอมายอ, รอง ผกก.สภ.ยะหริ่ง, สารวัตร สภ.ราตาปันยัง,ผู้แทน ผบ.ร้อย ตชด.444, ผู้แทน ผบ.ฉก.ทพ.42, ผู้แทน สสอ. ยะหริ่ง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, จนท. สาธารณสุข อ.ยะหริ่ง/จนท.สาธารณสุข อ.มายอ, เจ้าหน้าที่ปกครอง, จนท.ตำรวจ, จนท.ทหาร, สมาชิก อส. อ.ยะหริ่ง/สมาชิก อส.อ.มายอ ร่วมพิธีปิดดังกล่าว ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 60 คน ประกอบด้วย อำเภอยะหริ่ง จำนวน 30 คน และอำเภอมายอ จำนวน 30 คน ในการนี้นายอำเภอยะหริ่งและหัวหน้าส่วนราชการ ได้พบปะให้กำลังใจและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ  ทั้ง 60 คนดังกล่าว ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 444 ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี