ศปก.อ.โคกโพธิ์ จัดกำลังสมาชิก อส.ประจำกองร้อย อส.อ.โคกโพธิ์ ที่ 4 และชคต.ทั้ง 6 ชคต. ปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา


วันที่ 23 มีนาคม 2564 ห้วงเวลา 17.00 น. – 09.00 น. และเวลา 15.00 น.- 17.00 น.
 

          ภายใต้การอำนวยการของนายอับดุลการีม  ยีดำ นายอำเภอโคกโพธิ์/ผอ.ศปก.อ.โคกโพธิ์ มอบหมายให้ ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง ปลัดอำเภอหัวหน้า ชคต.ทั้ง 6 ชคต.สั่งการให้ สมาชิก อส.ประจำกองร้อย อส.อ.โคกโพธิ์ ที่ 4 และ ชคต.จัดกำลังปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างความมั่นใจ ความอบอุ่นใจแก่คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนผู้ใช้เส้นทางในพื้นที่ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย