ทดสอบสมรรถภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
(อ.ส.) ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1       วันที่ 26 มี.ค. 2564  ตั้งแต่เวลา 08.00 น.กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกระบี่ที่ 1 ได้ร่วมกับกลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่ ได้จัดการทดสอบสมรรถภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน(อ.ส.) ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 โดยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน(อ.ส.) เข้ารับการทดสอบจาก 9 กองร้อย จำนวน 90 นาย จากจำนวน สมาชิก อ.ส. ทั้งหมด 123 นาย โดยมีการปฏิบัติ ดังนี้
1. เวลา 08.00 น.ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพ และรับฟังการชี้แจงภารกิจ
2. เวลา 09.00 น. ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเล่า
3. เวลา 10.00 น.  เข้ารับการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในร่างกาย
4. เวลา 10.30 น. เข้ารับการทดสอบ ดันพื้น ลุกนั่ง และวิ่งระยะทาง 2 กิโลเมตร ตามเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ผลการทดสอบสมรรถภาพ ผู้เข้ารับการทดสอบทุกนาย ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ และผลการตรวจปัสสาวะเบื้องต้น ไม่พบสารเสพติดในร่างกาย
สำหรับกำลังพลที่ติดภารกิจ ไม่ได้เข้ารับการทดสอบในครั้งนี้ ขอให้เข้ารับการทดสอบอีกครั้งในวัน ศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564