จังหวัดสุพรรณบุรี
ภารกิจ:ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยประชาชนมาเฝ้าฯรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี


 

16  มี.ค. 2564


สถานที่ :  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อเวลา 17.30 น. ของวันที่ 16 มี.ค. 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้ นายกองเอกณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้มอบให้ กองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุพรรณบุรี  จัดกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ออกปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยและดูแลประชาชนผู้มารอชื่นชมพระบารมีและเฝ้าฯรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในบริเวณศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี และสนามสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬากลาง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งถือเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจและยังความปลาบปลื้มแก่เหล่าบรรดาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในการรับหน้าที่อันสำคัญยิ่งนี้ ด้วยใจอันระลึกถึงความจงรักภักดีกตัญญูกตเวทิตาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ อันเป็นขวัญกำลังใจและหลักชัยแห่งการปฏิบัติหน้าที่ของเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตลอดไป
ยอดกำลังพล 84 นาย