จังหวัดสุพรรณบุรี
ออกปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

วันอังคารที่ 9  มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น.

ภายใต้การอำนวยการของ นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอเดิมบางนางบวช มอบหมายให้ นายไอลวิน คล้ายสุบรรณ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยสมาชิก 
ร้อย อส.อ.เดิมบางนางบวชที่2 ออกปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในพื้นอำเภอเดิมบางนางบวช ค้นหาผู้ใช้/ผู้เสพ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูรักษาตามโครงการ "ศูนย์ขวัญสุพรรณบุรี" ณ ค่ายท้าวอู่ทอง

ผลการปฏิบัติ ดังนี้
1. สามารถควบคุมตัวผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติด ได้จำนวนทั้งสิ้น 4 รายและได้จัดทำประวัติ
2. นำส่งเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ( ค่ายท้าวอู่ทอง) จำนวน 2 ราย 
3. นำส่ง ร.พ.เดิมบางนางบวชเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัด 2   ราย