อำเภอบ้านตาขุน 

ช่วยเหลือประชาชน


วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.


นางสาวศริญดา ปาลคะเชนทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านตาขุน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ บูรณาการร่วมกันออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ตามโครงการ "เราชนะ" ซึ่งเป็นการออกหน่วยเคลื่อนที่ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี