จังหวัดสุพรรณบุรี
ออกตรวจสถานบริการ

 

วันที่ 25 ก.พ. 2564 ตั้งแต่เวลา 20.30 - 23.00 น.


ภายใต้การอำนวยการ/สั่งการ ของนายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ควบคุมการปฏิบัติโดย น.ส.ขวัญฤทัย ฟักฟูม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ได้มอบหมายให้นายศุภฤกษ์ ฟักฟูม ปลัดอําเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลังพล อส. สังกัด กองร้อย อส.อ.เมืองฯ ที่ 1 ดำเนินการจัดระเบียบสังคม ตรวจตราสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ให้ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ รับเชื้อโรคติดต่อ นอกจากนั้นยังได้เข้มงวดกวดขันเกี่ยวกับการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันที่ 26 ก.พ. 64 (วันมาฆบูชา)