จังหวัดสุพรรณบุรี
ออกตรวจเน้นย้ำการปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 21.30 น.

ภายใต้การอำนวยการของนายสิทธิศักดิ์  แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภอด่านช้าง ได้สั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และสมาชิกกองร้อยอส.อ.ด่านช้างที่4 ออกตรวจเน้นย้ำการปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 664/2564 เรื่อง การผ่อนปรนข้อกำหนดมาตราการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 (เพิ่มเติม) และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ (ฉบับที่3) พ.ศ.2558 ในเขต อำเภอด่านช้าง ผลการดำเนินงาน 
ผู้ประกอบการสถานบริการหรือสถานประกอบการอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ และร้านอาหารโต้รุ่งทุกร้านในเขตอำเภอด่านช้าง ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำสั่งของทางราชการเป็นอย่างดี