เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนเป็นวิทยากรและนำฝึกปฏิบัติ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ว่าที่นายกองตรีพีระศักดิ์ สนั่นเครื่อง ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแก่งหางแมวที่ 10 มอบหมาย นายหมวดตรีอนุพงษ์ สุขวิเศษ ผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อยฯ นำสมาชิก อส. เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย การป้องกันภัยพิบัติและการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ตามโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยพิบัติแก่ประชาชน ประจำปี 2564 ซึ่งดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง