บูรณาการตั้งจุดคัดกรอง/จุดตรวจความมั่นคง
 อำเภอบ้านตาขุน


วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2564

นางสาวศริญดา ปาลคะเชนทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านตาขุน พร้อมด้วย สถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน บูรณาการร่วมกันจัดกำลังเจ้าหน้าที่จุดตรวจคัดกรอง/จุดตรวจความมั่นคง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ บริเวณหน้า สภ.บ้านตาขุน (ฝั่งขาเข้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี) ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา 00.01 น. - 22.00 น. กำลังพลประกอบด้วย 
         1. จนท.ตำรวจ จำนวน 5 นาย
         2. จนท.สาธารณสุขและ อสม.จำนวน 5 นาย
         3. จนท.ฝ่ายปกครอง จำนวน 5 นาย 
         รวมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 15 นาย
ผลการปฏิบัติ มีดังนี้
         1. เรียกตรวจยานพาหนะที่ตรวจ/แนะนำ จำนวน 680 คัน
         2. ตรวจบุคคลคัดกรอง จำนวน 875 คน ชาย 510 คน หญิง 365 คน
         3. จำนวนผู้มีไข้สูงเกิน 37.5 องศาฯ ไม่มี      
4. รณรงค์ให้มีการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน 
5. เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบยานพาหนะและคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ ศปก.ศบค. และจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำหนดอย่างเคร่งครัด สอบถามเหตุผลและความจำเป็นในการเดินทาง โดยเฉพาะการบันทึกข้อมูลกรณีผู้เดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (จังหวัดสมุทรสาคร) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 4 จังหวัด 
6. ป้องกันการก่ออาชญากรรมและการลำเลียงยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมาย และห้ามมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) จากเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในทุกกรณี
เหตุการณ์ทั่วไปปกติ