จัดระเบียบสังคม

 

วันที่ 19 ก.พ.64  ตั้งแต่เวลา 21.30 น. 

ภายใต้การอำนวยการของ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์/นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์/นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์/นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ พุ่มมรดก ป้องกันจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมฯ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ และสถานบริการ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จำนวน 6 แห่ง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19  โดยกำชับและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด 

ผลการปฏิบัติ ดังนี้
        1. ร้านท่าน้ำอภิรมย์ ถ.สำราญรื่น ซ.11 ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ 
          พบไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร กรีณีมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร. 
          จึงได้แนะนำผู้ประกอบการดำเนินการให้ถูกต้อง

        2. ร้าน 31 มกรา ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ 
        ตรวจสอบข้อเท็จจริง/ข้อร้องเรียน
        กรณีร้าน 31 มกรา ได้วางสิ่งกีดขวางบริเวณทางเข้าออกของหมู่บ้านทำให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน คณะเจ้าหน้าที่ได้แจ้งประเด็นข้อร้องเรียนให้ผู้ประกอบการ          ทราบและให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน 7 วัน 

        3. ร้าน Sura Club เลขที่ 213/2-3 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ 
        ตรวจสอบข้อเท็จจริง/ข้อร้องเรียน ในประเด็น
        เปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด
        เปิดเพลงเสียงดังรบกวนการพักผ่อน
        ผู้เข้าใช้บริการที่อยู่ในอาการมึนเมาจับกลุ่มมั่วสุม พูดคุยส่งเสียงดังรบกวนหลังสถานบันเทิงปิด
        จอดดรถขวางทางเข้าออก โดยเฉพาะซอยบรมอาสน์ 10
        4. ร้าน At Nine Café เลขที่ 270 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์
        ตรวจสอบข้อเท็จจริง/ข้อร้องเรียน ในประเด็น
        เปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด
        เปิดเพลงเสียงดังรบกวนการพักผ่อน
        ผู้เข้าใช้บริการที่อยู่ในอาการมึนเมาจับกลุ่มมั่วสุม พูดคุยส่งเสียงดังรบกวนหลังสถานบันเทิงปิด
        5. ร้าน Fifth Pub เลขที่ 282/1 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์
        ตรวจสอบข้อเท็จจริง/ข้อร้องเรียน ในประเด็น
        เปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด
        เปิดเพลงเสียงดังรบกวนการพักผ่อน
        ผู้เข้าใช้บริการที่อยู่ในอาการมึนเมาจับกลุ่มมั่วสุม พูดคุยส่งเสียงดังรบกวนหลังสถานบันเทิงปิด
        6. ร้านHAUS 53 เลขที่ 282 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์
        ตรวจสอบกรณีร้องเรียนเปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดและเสียงดังก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง

        ลำดับ 3 – 6 คณะเจ้าหน้าที่ได้แจ้งประเด็นข้อร้องเรียนให้ผู้ประกอบการทราบและให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว

        ผู้ประกอบการรับทราบและพร้อมให้ความร่วมมือ/ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด