จังหวัดสุพรรณบุรี
ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุระกิจโรงแรม


  

วันที่ 1 ก.พ.2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.นายกองตรีจิตรติ รามเนตร ป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายหมวดตรีธรรศ ศรีดุษฎี ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรี  พร้อมกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำร้อย บก.บร.บก.อส.สพ  ร่วมตรวจสอบการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม 2547 ในเขตพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช
       ผลการปฏิบัติ : จากการลงพื้นที่ตรวจสอบการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ผู้ประกอบการได้มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมสถานที่ตามคำแนะนำของคณะกรรมการ ฯให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และยินดีที่จะให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรไวรัสโควิด 19และข้อสั่งการของจังหวัดสุพรรณบุรีทุกประการ  
 ยอดกำลังพล 3 นาย