ปฏิบัติการเฝ้าระวังตามมาตรการป้องกัน โควิด-19

 

 วันที่ 1 ก.พ. 64  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.


 โดยการอำนวยการของ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์/นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์/นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์/นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายทวีศักดิ์  พุ่มมรดก ป้องกันจังหวัดอุตรดิตถ์ ทำหน้าที่ หัวหน้าชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ ฯลฯ บูรณาการ หน่วยงานออกตรวจ ติดตาม ผลการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในสถานประกอบการประเภทห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จำนวน 5 แห่ง โดยกำชับและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด
 ผลการปฏิบัติ ดังนี้
        1. ร้านพิทูนซุปเปอร์ ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์
        2.เทสโก้โลตัส สาขาอุตรดิตถ์ ถ.ศรีชาววัง ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์
        3.ไทยมาร์ทอิเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ อุตรดิตถ์ ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์
        4.โกลบอลเฮ้าส์อุตรดิตถ์ เลขที่ 159 หมู่ 8 ต.ป่าเซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์
       5.ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น สาขา ปตท.อุตรดิตถ์ออยล์ เลขที่ 85 หมู่ 4 ต.ป่าเซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์
       ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถานประกอบการ ทั้ง 5 แห่งได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ ถูกต้อง ครบถ้วน