อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัด         
                                  
                                          

วันที่ 31 ม.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.

เป็นต้นไป โดยนางสาวสะอาด  พิมพ์สมบูรณ์ ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองนนทบุรี มอบหมายให้ทีมบูรณาการร่วมศูนย์โควิดอำเภอเมืองนนทบุรีประกอบด้วย ปลัดอำเภอ,เจ้าหน้าที่ปกครอง,เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี,สมาชิก ร้อย อส.อ.เมืองนนทบุรีที่ 1 และลูกจ้างโครงการ Smart Team  ลงพื้นที่ตรวจตามมาตรการค้นหาเฝ้าระวังเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงของเขตพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ค้าให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 332/2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดนนทบุรี ผลการดำเนินการจากการลงพื้นที่ตรวจ พบว่าผู้ประกอบการ และผู้ดูแลสถานที่มีความพร้อมในการป้องกันตามมาตรการภาครัฐ โดยมีเจลล้างมือ วัดอุณหภูมิ การสแกนไทยชนะและลงลายมือชื่อผู้เข้าใช้บริการ โดยชุดปฏิบัติการได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบและผู้ดูแลสถานที่ถือปฏิบัติตามคำสั่งฯอย่างเคร่งครัด ผู้ประกอบการและผู้ดูแลสถานที่รับทราบและถือปฏิบัติ