ตั้งจุดตรวจความมั่นคง
อำเภอบ้านตาขุน


วันที่ 15 มกราคม 2564

นางสาวศริญดา ปาลคะเชนทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านตาขุน พร้อมด้วย สถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน บูรณาการร่วมกันจัดกำลังเจ้าหน้าที่จุดตรวจคัดกรอง/จุดตรวจความมั่นคง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ บริเวณหน้า สภ.บ้านตาขุน (ฝั่งขาเข้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี) ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา 16.01 น. - 24.00 น. กำลังพลประกอบด้วย 
 1. จนท.ตำรวจ จำนวน 5 นาย
 2. จนท.สาธารณสุขและ อสม.จำนวน 5 นาย
 3. จนท.ฝ่ายปกครอง จำนวน 5 นาย 
 รวมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 15 นาย
 ผลการปฏิบัติ มีดังนี้
1. เรียกตรวจยานพาหนะที่ตรวจ/แนะนำ จำนวน 307 คัน
2. ตรวจบุคคลคัดกรอง จำนวน 379 คน ชาย 267 คน หญิง 112 คน
3. จำนวนผู้มีไข้สูงเกิน 37.5 องศาฯ ไม่มี      
4. รณรงค์ให้มีการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน 
5. เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบยานพาหนะและคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ ศปก.ศบค. และจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำหนดอย่างเคร่งครัด สอบถามเหตุผลและความจำเป็นในการเดินทาง โดยเฉพาะการบันทึกข้อมูลกรณีผู้เดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรสาคร และอื่น ๆ) 
6. ป้องกันการก่ออาชญากรรมและการลำเลียงยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมาย และการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าและออกในเขตข้ามพื้นที่จังหวัดฯ 
เหตุการณ์ทั่วไปปกติ