ลงพื้นที่ตรวจตามมาตรการค้นหาเฝ้าระวังเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง
ของเขตพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี

 

วันที่ 10 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป

 

โดยนางสาวสะอาด  พิมพ์สมบูรณ์ ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองนนทบุรี มอบหมายให้ทีมบูรณาการร่วมศูนย์โควิดอำเภอเมืองนนทบุรีประกอบด้วย ปลัดอำเภอ,เจ้าหน้าที่ปกครอง,เจ้าหน้าที่สาธารสุข,สมาชิก ร้อย อส.อ.เมืองนนทบุรีที่ 1 และลูกจ้างโครงการ Smart Team ลงพื้นที่ตรวจตามมาตรการค้นหาเฝ้าระวังเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงของเขตพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ค้าให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 36/2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดนนทบุรี ผลการดำเนินการจากการลงพื้นที่ตรวจ 
ดังนี้
 1)ตรวจประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบ ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 36/2564 ข้อ 4 การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสถานประกอบการ ประเภทภัตตาคาร ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร ฯลฯ ผลการตรวจ พบว่าผู้ประกอบการมีความพร้อมในการป้องกันตามมาตราการภาครัฐ โดยมีเจลล้างมือ วัดอุณหภูมิ การสแกนไทยชนะและลงลายมือชื่อผู้เข้าใช้ และผู้ประกอบการมีความพร้อมในการปฏิบัติตามคำสั่งฯ เรื่องการงดให้ลูกค้าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอภายในร้าน พร้อมประชาสัมพันธ์ผู้เข้าใช้บริการงดรับประทานในร้านในเวลา 21.00 น.และปิดทำการในเวลา 24.00 น.และปฏิบัติตามในข้อสั่งการอื่นๆโดยเคร่งครัด
2)ตรวจประชาสัมพันธ์ แนะนำผู้ประกอบการให้ทราบถึงข้อควรปฏิบัติ ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 36/2564 ข้อ 2 ปิดสถานที่จนกว่ามีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ประเภทสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ผลการตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่รับทราบพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น 
3) ออกตรวจตามเรื่องร้องผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เรื่องมีสถานประกอบการเปิดทำการขัดต่อคำสั่งจังหวัดนนทบุรีฯ 
ดังนี้
3.1ตรวจสถานที่ ที่เคยมีเรื่องเรียนว่ามีการลักลอบเล่นการบริเวณใต้ทางด่วนงามวงศ์วาน จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ตามเรื่องร้องเรียนเดิมไม่พบการลักลอบเล่นการพนันแต่อย่างใด
3.2 ตรวจสอบบ่อตกปลาชื่อบ่อโชคอนันต์ ขณะเข้าทำการตรวจสอบพบว่าบ่อดังกล่าวเปิดทำการอยู่สอบถามเบื้องต้นผู้ประกอบการมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ชุดปฏิบัติการ ได้ทำการชี้แจงตามคำสั่งดังกล่าว และทำบันทึกคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรค และให้ยุติการเปิดทำการในทันที ผู้ประกอบการรับทราบและทำการปิดให้บริการและพร้อมปิดตามคำสั่งดังกล่าว
3.3 ตรวจสอบตลาดนกฮูกกรณีมีร้านเปิดทำการอาจขัดต่อคำสั่งฯ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบผู้ประกอบการตลาดให้การว่าร้านดังกล่าวเป็นร้านขายน้ำและเครื่องดื่ม ไม่ได้ทำการเล่นดนตรีสดแต่อย่างใด ชุดปฏิบัติการจึงให้ร้านดังกล่าวเก็บโต๊ะเพื่อมิให้มีการนั่งดื่มกินในร้านและให้ลดเสียงเพลงลง ผู้ประกอบการรับทราบพร้อมปฏิบัติ
3.4 ตรวจสอบร้านท่าน้ำขวัญ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการได้นำตรวจภายในร้าน ไม่พบว่ามีลูกค้านั่งดื่มกินแอลกอฮอแต่ประการใด ชุดปฏิบัติการจึงเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามคำสั่งฯโดยเคร่งครัด ผู้ประกอบการรับทราบพร้อมปฏิบัติตาม  เหตุการณ์ทั่วไปปกติ