ตั้งด่านตรวจจุดคัดกรอง/จุดตรวจความมั่นคง เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

วันที่ 10 มกราคม 2564

 

นางสาวศริญดา ปาลคะเชนทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านตาขุน พร้อมด้วย สถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน บูรณาการร่วมกันจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจจุดคัดกรอง/จุดตรวจความมั่นคง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามข้อสั่งการของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ บริเวณหน้า สภ.บ้านตาขุน (ฝั่งขาเข้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี) ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา 08.01 น. - 16.00 น. กำลังพลประกอบด้วย 
         1. จนท.ตำรวจ จำนวน 5 นาย
         2. จนท.สาธารณสุขและ อสม.จำนวน 5 นาย
         3. จนท.ฝ่ายปกครอง จำนวน 5 นาย 
         รวมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 15 นาย
       - ผลการปฏิบัติ มีดังนี้
         1. เรียกตรวจยานพาหนะที่ตรวจ/แนะนำ จำนวน 142 คัน
         2. ตรวจบุคคลคัดกรอง จำนวน 170 คน ชาย 94 คน หญิง 76 คน
         3. จำนวนผู้มีไข้สูงเกิน 37.5 องศาฯ ไม่มี      
         4. รณรงค์ให้มีการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน 
         5. เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบยานพาหนะและคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ ศปก.ศบค. และจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำหนดอย่างเคร่งครัด สอบถามเหตุผลและความจำเป็นในการเดินทาง โดยเฉพาะการบันทึกข้อมูลกรณีผู้เดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรสาคร และอื่น ๆ) 
       6. ป้องกันการก่ออาชญากรรมและการลำเลียงยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมาย และการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าและออกในเขตข้ามพื้นที่จังหวัดฯ 
       - เหตุการณ์ทั่วไปปกติ