อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ตรวจค้นหาเฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์


วันที่ 8 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 20.00 น.

เป็นต้นไป โดยนางสาวสะอาด  พิมพ์สมบูรณ์ ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองนนทบุรี มอบหมายให้ทีมบูรณาการร่วมศูนย์โควิดอำเภอเมืองนนทบุรีประกอบด้วย ปลัดอำเภอ,เจ้าหน้าที่ปกครอง,ปกครองจังหวัดนนทบุรี,เจ้าหน้าที่สาธารสุข,สมาชิก ร้อย อส.อ.เมืองนนทบุรีที่ 1 และลูกจ้างโครงการ Smart Team ลงพื้นที่ตรวจตามมาตรการค้นหาเฝ้าระวังเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงของเขตพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ค้าให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 36/2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดนนทบุรี ผลการดำเนินการจากการลงพื้นที่ตรวจ 
ดังนี้
 1)ตรวจประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบ ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 36/2564 ข้อ 4 การจำหน่ายอาหารแลัเครื่องดื่มในสถานประกอบการ ประเภทภัตตาคาร ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร ฯลฯ ผลการตรวจ พบว่าผู้ประกอบการมีความพร้อมในการป้องกันตามมาตราการภาครัฐ โดยมีเจลล้างมือ วัดอุณหภูมิ การสแกนไทยชนะและลงลายมือชื่อผู้เข้าใช้ และผู้ประกอบการมีความพร้อมในการปฏิบัติตามคำสั่งฯ เรื่องการงดให้ลูกค้าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอภายในร้าน พร้อมประชาสัมพันธ์ผู้เข้าใช้บริการงดรับประทานในร้านในเวลา 21.00 น.และปิดทำการในเวลา 24.00 น.และปฏิบัติตามในข้อสั่งการอื่นๆโดยเคร่งครัด
2)ตรวจประชาสัมพันธ์ แนะนำผู้ประกอบการให้ทราบถึงข้อควรปฏิบัติ ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 36/2564 ข้อ 2 ปิดสถานที่จนกว่ามีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ประเภทสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ และประเภทบ่อตกกุ้ง บ่อตกปลา ผลการตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่รับทราบพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น 
3) ออกตรวจตามเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ว่ามีสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการเปิดทำการขัดต่อคำสั่งจังหวัดนนทบุรีฯ ชื่อร้าน บ้านเพลง และร้านZEBRA จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า ร้านดังกล่าวมิได้มีการเปิดทำการแต่อย่างใด
เหตุการณ์ทั่วไปปกติ