จัดระเบียบสังคม


วันที่ 8 มกราคม 2564   ตั้งแต่เวลา  20.30 น.

ภายใต้การอำนวยการของ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการปัญญานนท์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ชุดปฏิบัติฝ่ายปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดย นายทวีศักดิ์  พุ่มมรดก ป้องกันจังหวัดอุตรดิตถ์  ร.ต.ส่งศักดิ์  ทรัพย์สระนิตร์ ผู้บังคับกองร้อย อส.จ.อต. พร้อมกำลัง พล อส. จำนวน 3 นาย ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  นำโดย พ.ต.อ. สมศักดิ์  อู่ตุ้ม รอง  ผบก.จ.อต. พร้อมชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ และ จนท.สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ออกปฏิบัติหน้าที่เชิงบูรณาการเพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และจัดระเบียบสังคม   ผลการปฏิบัติ ออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 8 แห่ง และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19  ดังนี้
1.ร้านบาร์อุตรดิตถ์ ถนนเจษฎาบดินทร์ ต. ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ได้ตักเตือน/แนะนำ แก้ไขประเด็น เรื่องแออัด /ไทยชนะ/การเก็บข้อมูลการลงทะเบียนให้ครบถ้วน
2.พระนครฟีน ถนนเจษฎาบดินทร์ ต. ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  เหตุการณ์ปกติ
3. ร้าน ซูร่า ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ (ปิดให้บริการ)
4. ร้าน HAUS 53  เลขที่ 282 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ (ปิดให้บริการ)
5.ร้าน แอทไนท์ เลขที่ 270 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์   เหตุการณ์ปกติ
6.ร้านบาร์มันส์ ถนนเจษฎาบดินทร์ ต. ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  เหตุการณ์ปกติ
7.ร้านฟิบผับ เลขที่ ๒๘๒/๙ ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  (ปิดให้บริการ)
8.ร้านบัดดี้บาร์ ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์   ได้ตักเตือนให้แก้ไขปรับปรุงสถานที่ไม่ให้แออัด (ครั้งที่ ๒)
 ทั้งนี้  ได้เน้นย้ำให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (ฉบับที่ 1 ) ลงวันที่ 6 มกราคม   2564