อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ออกตรวจสถานประกอบการ
 

วันที่  8 มกราคม  2564 ตั้งแต่เวลา 21.30 - 24.00 น.

ภายใต้การอำนวยการและสั่งการของ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ ร.ต.วิกรม  จากที่  ,รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ม) ,,นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม นายอำเภอเมืองภูเก็ต  นายชูชีพ บำรุง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นำโดยนายสุวัฒน์ บุบผะโพธิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายธงไชย รัตนเดช ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จำนวน 15 นาย ออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ/ตลาดใหญ่/ตำบลวิชิตจำนวน 11 ร้าน 
1.ร้านเสวนา
2.ร้านลอนดอน บาร์
3.ร้านคอลัมน์
4.ร้านฮัวพาน
5.ร้านเพลินจิต
6.ร้านซาวด์ ผับ
7.ร้านชาร์ค ผับ
8.ร้านเดอะ เซอร์เคิ่ล
9.ร้านเธอ
10.ร้านโกดัง
11.ร้านใบตอง 
ตรวตติดตามผลการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์ให้ถือปฏิบัติตาม คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 7406 / 2563  ลว.24 ธันวาคม 2563 เรื่อง มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 จังหวัดภูเก็ต กำชับให้เปิด - ปิด ร้านตรงตามเวลาที่กฎหมายกำหนด และเปิดให้บริการภายใต้ข้อกำหนดตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 และได้กำชับถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ตโดยเคร่งครัด ผลการตรวจ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ