ตรวจประเมินสถานการณ์
อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 20.00 น.  

นายอุทัย  สอนจีน  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  รักษาราชการแทน  นายอำเภอไชยปราการ  มอบหมายให้  น.ส.กิ่งกาญ  เครือรอด  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง  พร้อมด้วย สมาชิก อส. ร้อย.อส.อ.ไชยปราการ 22  บูรณาการร่วมกับ  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอไชยปราการ  เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ไชยปราการ  และเจ้าหน้าที่ทหาร บก.ควบคุมที่ 2 ฉก.ม.5  ตรวจประเมินสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ และร้านอาหาร ในพื้นที่อำเภอไชยปราการ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1/2563 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  และคำสั่งที่ 3/2563  เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ดังนี้  
ร้านอาหารทั่วไป จำนวน 7 แห่ง 
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ร้านอาหาร  และผู้ใช้บริการ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคฯ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย 
         1. ร้านชิล ชิล  ม.2 ต.ปงตำ
         2. ร้านบ้านเพลงคาราโอเกะ ม.2 ต.หนองบัว
         3. ร้านแสงจันทร์ ม.1 ต.หนองบัว
         4. ร้านแอ่นแอ้นคาราโอเกะ ม.1 ต.หนองบัว
         ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สถานประกอบการทั้งหมดให้ความร่วมมือปิดตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่