จัดระเบียบสังคม ตรวจสถานบริการ ร้านอาหาร ตามมาตรการในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 22.30 น.

 

นางสาวศริญดา ปาลคะเชนทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านตาขุน พร้อมด้วย สถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บูรณาการร่วมกันเป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว/ชุดจัดระเบียบสังคม ในการเข้มงวด กวดขัน ตรวจตรา ลาดตระเวน เพื่อให้สถานบริการ ร้านอาหาร และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ทุกแห่งในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้องถือปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
     - ผลการปฏิบัติ พบร้านอาหารและร้านคาราโอเกะเปิดให้บริการ จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย
       1. ร้านตาขุนโต้รุ่ง
       2. ร้านสหายเล้งซุปเปอร์แซ่บ
       3. ซากุระ คาราโอเกะ
       4. ฟ้าสาง คาราโอเกะ
     - ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ กำชับ เน้นย้ำ ให้สถานประกอบการเหล่านั้นได้ถือปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยให้เปิดบริการจนถึงเวลา 24.00 น. และห้ามมิให้มีการบริโภคสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้าน รวมทั้งให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้จะมีความผิดตามกฎหมาย และอาจถูกสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวได้ ซึ่งเจ้าพนักงานได้จัดทำบันทึกการปฏิบัติฯ ให้กับเจ้าของ/ผู้ประกอบการ ได้เป็นที่เข้าใจแล้ว
     - เหตุการณ์ทั่วไปปกติ