ออกปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมฯ สถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการ
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

วันที่ 4 ธ.ค.2564 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

 

      ภายใต้การอำนวยการของ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ ออกปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมฯ สถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ ร้านคาราโอเกะ และสถานที่สำคัญในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย  และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยกำชับและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด 
  ผลการปฏิบัติ 
  - ไม่พบการกระทำความผิด
  - ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
  - เหตุการณ์ปกติ