มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19
และข้อกฏหมายสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ร้านอาหาร

 

วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 21.00 น.

 

        นายสุรพันธ์  ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงอำเภอปากช่อง  นำกำลังสมาชิก กองอาสารักษาดินแดน ปากช่องที่ 13 ร่วมกับ สภ.ปากช่อง สาธารณสุขอำเภอปากช่อง และเทศบาลเมืองปากช่อง ลงพื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาแจ้ง เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 และข้อกฏหมายสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ร้านอาหาร เพื่อแนะนำให้ปฏิบัติตามคำสั่งและกำชับให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อาทิเช่น การคัดกรองตรวจวัดอุณภูมิร่างกายและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ในเขตพื้นที่อำเภอปากช่อง เพื่อเน้นย้ำมาตรการ จำนวน 5 แห่ง ดังนี้
        1.ร้านยูไลน์ ปากช่อง
        2.ร้านมอมอ ปากช่อง
        3.ร้านเซิ้ง ณ ปากช่อง
        4.บ้านเก็บตะวัน ปากช่อง
        5.ร้านซันลูป ปากช่อง 
        ทั้งนี้ ผู้จัดการร้านทุกร้าน รับทราบมาตรการด้านสาธารณสุขและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ตามแนวทางการป้องกันโรคฯ 
        -เหตุการณทั่วไปปกติ