ออกตรวจร้านอาหารเพื่อกวดขันแนะนำให้ปฏิบัติตามคำสั่ง ศบค. ตามแนวทางมาตรการด้านสาธารณสุขในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัดในทุกมาตรการหลัก

 

วันที่ 2 ม.ค.64 เวลา 20.30 น.

 

        นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี มอบหมายให้ นายนพดล มามาก ปจ.อด ร่วมกับ รอง ผอ.กอ.รมน (ท) /อ.เมืองอุดรธานี/สภ.เมืองอุดรธานี/สห.ทบ. นำกำลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตำรวจ สมาชิก อส. สห.ทบ ออกตรวจร้านอาหารเพื่อกวดขันแนะนำให้ปฏิบัติตามคำสั่ง ศบค. ตามแนวทางมาตรการด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัดในทุกมาตรการหลัก และแนะนำการไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนด การไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และห้ามให้บุคคลที่มีอาการเมาสุราจนครองสติไม่ได้ ประพฤติตนไม่เหมาะสมเข้าภายในร้าน เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอีกด้วยโดยดำเนินการตรวจแนะนำร้านอาหารดังนี้   
         1. ร้านข้าวต้มกันเอง
         2. ร้านผักบุ้งเหิรฟ้า
         3. ร้านข้าวต้มต้าหลง
         4. ร้านข้าวต้มเพิ่มพูน
          5. ร้านข้าวต้มจิตโภชนา
          6. ร้านลาบสองสี
          7. ร้านลาบก้อยแม่เตี้ย
          8. ร้านลาบซอดแจ้ง
          9. ร้านข้าวต้มโกลก
          10. ร้านข้าวต้มรวมทรัพย์
          11. ร้านข้าวต้มร่าเริง
     ทั้งนี้ทางตัวแทนร้านทุกร้าน รับทราบมาตรการด้านสาธารณสุข ตามแนวทางการป้องกันโรคฯ และการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน 
      และในเวลา 24.00 น. จะได้จัดชุดรถยนต์สายตรวจตำรวจและปกครอง ออกลาดตระเวนอีกครั้ง