ตั้งด่านตรวจจุดคัดกรอง/จุดตรวจความมั่นคง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

วันที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 00.01 น. - 08.00 น.

 

        นางสาวศริญดา ปาลคะเชนทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านตาขุน พร้อมด้วย สถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน บูรณาการร่วมกันจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจจุดคัดกรอง/จุดตรวจความมั่นคง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามข้อสั่งการของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ บริเวณหน้า สภ.บ้านตาขุน ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างแ กำลังพลประกอบด้วย 
         1. จนท.ตำรวจ จำนวน 5 นาย
         2. จนท.สาธารณสุขและ อสม.จำนวน 5 นาย
         3. จนท.ฝ่ายปกครอง จำนวน 5 นาย 
         รวมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 15 นาย
       - ผลการปฏิบัติ มีดังนี้
         1. เรียกตรวจยานพาหนะที่ตรวจ/แนะนำ จำนวน 65 คัน
         2. ตรวจบุคคลคัดกรอง จำนวน 82 คน ชาย 59 คน หญิง 23 คน
         3. จำนวนผู้มีไข้สูงเกิน 37.5 องศาฯ ไม่มี      
         4. รณรงค์ให้มีการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน 
         5. เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบยานพาหนะและคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 100% เว้นแต่การจราจรติดขัดหนาแน่น ตามมาตราการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ห้วงระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการก่ออาชญากรรมและการลำเลียงยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมาย และไม่พบการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่แต่อย่างใด 
       - เหตุการณ์ทั่วไปปกติ