บูรณาการร่วมกันในการกวดขันและตรวจตราสถานบริการ และสถานประกอบการ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 21.00 น.

 

       นางสาวศริญดา ปาลคะเชนทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านตาขุน พร้อมด้วย สถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน บูรณาการร่วมกันในการกวดขันและตรวจตราสถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน จำนวน 3 แห่ง ให้ถือปฏิบัติตามประกาศและคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
       1. ร้านตาขุนคันทรี่
       2. ร้านเรื่องเหล้า @ บ้านตาขุน
       3. ร้าน TRIPLE NINE 999
     - โดยให้สถานประกอบการเหล่านั้นเข้มงวดในการคัดกรองพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าใช้บริการให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโดยเคร่งครัด ได้แก่ การลงทะเบียนผู้เข้าใช้บริการผ่านแอปพลิเคชั่นไทยชนะหรือการลงชื่อผู้เข้าใช้บริการ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน การเว้นระยะห่างทางสังคม พร้อมทำความสะอาดพื้นที่การปฏิบัติงานและพื้นที่สัมผัสเป็นประจำทุกวัน การจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อคน เป็นต้น
     - นอกจากนี้ ยังได้เข้มงวดและกวดขันมิให้มีการจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ในห้วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 เพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติภัยหรืออุบัติเหตุจากสาเหตุดังกล่าว ซึ่งทางผู้ประกอบการต่างเข้าใจในนโยบายของภาครัฐและให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นอย่างดี
     - เหตุการณ์ทั่วไปปกติ