จัดระเบียบสังคม
 

วันที่ 22/12/63 เวลา 21.30-24.00 น.

ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนครร่วมกับ สสจ.สกลนคร/ตร.ภจว.สน/มทบ.29/กอ.รมน.จ.สน./จัดหางานจังหวัด/สารวัตร ตม./เทศบาลนครสกลนคร/ที่ทำการปกครองอ.เมืองสกลนคร/สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน /และร้อย อส.จ.สน.1 ร่วมกันออกตรวจจัดระเบียบสังคม ตรวจสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายกับสถานบริการ ได้แก่ ร้านเฟลโล/ร้านอินบ็อก/ร้านรสนิยม/ร้านจีบาร์/ร้่นตะวันแดงสาดแสงจันทร์/ร้านสมอบาร์/ร้่นโกเด้นพอนด์ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด 19 ด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสกลนครที่ 17/2563 และประกาศจังหวัดสกลนครที่ 11/2563 เพื่อให้ทุกร้านเข้มงวดเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้านะวังการแพร่เชื้อโรคไวรัสโควิด19 รวมถึงให้สถานที่เหล่านี้ปฏิบัติตามคำสั่ง คสช.ที่22/2558 ทั้งนี้ เน้นย้ำในห้วงเทศกาลคริสต์มาสต์ และเทศกาลปีใหม่ ท่องอย่างปลอดภัยทุกร้นต้องปฏิบัติตามกฎหมายแย่างเคร่งครัดเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนตามแนวทางของ ศปถ.จ.สน. ด้วย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

วันที่ 23/12/63 เวลา 00.30 น.


ตามที่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเชียงเครือร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนครกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการเปิดกิจการของสถานประกอบการคล้ายสถานบริการชื่อร้านเอ้อระเหย ทางเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรณีเปิดเพลงเสียงดัง เปิดเกินเวลา และปล่อยประละเลยให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าใช้บริการ 
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง ได้ออกตรวจ ร่วมกับ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร สารวัตรนักเรียน และหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง พบว่า ร้านดังกล่าวมีการปล่อยประละเลยให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าใช้บริการจำนวน 7 คน มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กอายุต่ำกว่า20 ปีบริบูรณ์ และเปิดสถานบริการเข้าองค์ประกอบความผิดโดยไม่ได้รับอนุญาตุ จึงได้จับกุมดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวน สภ.ขมิ้น ต่อไป