ตรวจสถานบริการ

       
 วันที่ 19 ธ.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 19.00 น.

เป็นต้นไป ภายใต้การ อำนวยการของ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผวจ.ลพ. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รอง ผวจ.ลพ. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน และนายประกอบ ยอดยา ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองลำพูน ได้สั่งการให้นายเอนก  ทาสัก ป้องกันจังหวัดลำพูน นำชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดลำพูน "พยัคฆ์เทวี" ,ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองลำพูน "บัวขาว" ,สมาชิก อส. ร้อย บก.บร. บก.อส.จ.ลพ. และสมาชิก อส.ร้อย อส.อ.เมืองลำพูน ที่ 1 เพื่อตรวจตราและรักษาความสงบเรียบร้อยจัดระเบียบสังคมตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย "ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม" และมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ โควิด-19 ดังนี้
       1.ตรวจตราสถานบริการ/สถานประกอบการลักษณะคล้ายสถานบริการเพื่อให้ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ผลปรากฎว่า ในขณะตรวจตรา ไม่มีสถานบริการ และสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้ง ตามเวลาที่กฎหมายห้าม
       3.เน้นย้ำให้ร้านอาหาร สถานประกอบการ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคฯ ของกระทรวงสาธารณสุข อาทิเช่น การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส การสวมหน้ากากอนามัยทั้งผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ การวัดอุณหภูมิผู้ใช้บริการเพื่อคัดกรองเบื้องต้น การจัดโต๊ะนั่งรับประทานอาหาร โดยเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร  จัดให้มีเจลทำความสะอาด ทำความสะอาดจุดสัมผัสบ่อยครั้ง แนะนำให้ลงทะเบียนการใช้แอพพลิเคชั่น "ไทยชนะ" หรือแสดงจุดสแกน "ไทยชนะ" หรือจัดทำสมุดลงทะเบียนผู้ใช้บริการ  ผู้ประกอบการรับทราบและพร้อมดำเนินการตามแนวทางที่ชุดปฏิบัติการฯได้ชี้แจงแนะนำให้ปฏิบัติ