บก.อส.จังหวัดมหาสารคาม


วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามมอบหมายให้ นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดจังหวัดมาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1 ซึ่งกำหนดจัดฝึกอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 ณ กองร้อยบังคับการและบริการ กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมหาวารคาม
สำหรับการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งมีอายุระหว่าง 13-29 ปี เป็นกลุ่มเป้าหมายในการเฝ้าระวัง และพัฒนาให้เป็นผู้นำ หรือเป็นแนวร่วมเพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ รวมถึงเป็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์ มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดต่อไป โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ จำนวน 85 คน