ปฐมนิเทศและทำการฝึกเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน

 

ระหว่าง วันที่ 5-15 พฤศจิกายน 2563


กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่ และกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกระบี่ที่ 1 ได้ดำเนินการปฐมนิเทศ และทำการฝึกอบรมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ได้รับการบรรจุสั่งใช้ทดแทนอัตราว่าง จำนวน 7 นาย

    โดยมีรูปแบบการฝึกอบรม ดังนี้
     1.ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานความมั่นคง เพื่อศึกษารูปแบบการทำงาน และสายบังคับบัญชากองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 4 วัน
     2.ฝึกอบรมในรูปแบบกินนอน ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกระบี่ที่ 1 จำนวน 7 วัน มีรูปแบบการฝึก ดังนี้
       -กิจกรรมรับน้องใหม่ตามประเพณีปฏิบัติของกองร้อยฯ
      -ฝึกบุคคลท่ามือเปล่า
      -ฝึกบุคคลประกอบอาวุธ
      -ฝึกถอดประกอบชิ้นส่วนอาวุธปืนยาว ปลย.เอ็ม 16  และปืนพกสั้น ขนาด 9 มม.
      -ทำการยิงปืนพกสั้น ขนาด 9 มม. ด้วยกระสุนจริง แบบยิงช้าและยิงเร็ว เพื่อเก็บคะแนน
      -ชี้แจงข้อปฏิบัติ วินัย อส. การวางตัวต่อผู้บังคับบัญชา และการอยู่ในพื้นที่ โดยใช้หลัก "ครองตน ครองคน ครองงาน"
      -แนะนำตัวในที่ประชุมประจำเดือนกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกระบี่ที่ 1 พร้อมทั้งรายงานตัวกับผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกระบี่ที่ 1

    เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลที่บรรจุใหม่ให้มากที่สุด ทางกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกระบี่ จึงได้บรรจุและสั่งใช้กำลังพล จำนวน 7 นาย ดังนี้
        1.ร้อย อส.จ.กระบี่ 1 จำนวน 4 นาย
        2.ร้อย อส.อ.เขาพนม จำนวน 2 นาย
        3.ร้อย อส.อ.ลำทับ จำนวน 1 นาย

เพื่อโปรดทราบ

       มว.อ.ธีระศักดิ์ รัตนะ
       ผบ.ร้อย อส.จ.กบ.1