จัดระเบียบสังคม
 

 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.00 น.


        ภายใต้การอำนวยการของนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์, นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์, นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์,  พ.จ.อ.ไชยยันต์  พาสว่าง ป้องกันจังหวัดบุรีรัมย์ และนายเอกวัฒน์ พวงประโคน ปลัดอำเภอรักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ สั่งการให้
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์, ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองบุรีรัมย์ สมาชิก อส. ร้อย อส.จ.บุรีรัมย์ 1 และ ร้อย อส.อ .เมืองบุรีรัมย์ 3 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์ 
 ดำเนินการตามมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย จัดระเบียบสังคม โดยการตรวจตรากวดขันสถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ ร้านอินเตอร์เน็น เกมส์ ในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และ พรบ.สถานบริการฯ หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหมด 12 แห่ง 
 ผลการปฏิบัติ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่พบการกระทำความผิดหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้ประกอบกิจการรับทราบและยินดีให้ความร่วมมือปฏิบัติตาม