กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว


วันที่ 12 พ.ย. 63 เวลา 14.30 น.

นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัดยโสธร , นายสำรวย ชูยศ ป้องกันจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธรและสมาชิก อส. ได้ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ ทุ่งหอมมะลิอินทรีย์ บ้านโคกกลาง ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ตามโครงการลงเคียวเกี่ยวข้าว ปี 2563 ร่วมกับส่วนราชการ และสมาชิกเครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร  เพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีและสืบทอดประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป