จัดระเบียบสังคม


 12 พฤศจิกายน 2563


 โดยการอำนวยการของนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย, นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย สั่งการให้กลุ่มงานความมั่นคง จ.เลย พร้อมด้วย สมาชิก อส.จ.ลย.2 จำนวน 6 นายร่วมบูรณาการ ปกครอง อ.เมืองเลย,กอ.รมน.จ.เลย สภ.เมืองเลย,สรรพสามิตเลย,สาธารณสุข อ.เมืองเลย ออกตรวจจัดระเบียบสังคม ตรวจสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่เปิดคล้ายกับสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองเลย ให้ปฏิบัติตามมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ประกอบการให้ความร่วมมืออย่างดี