เปิดหลักสูตรจัดตั้งฯ รุ่นที่ 34วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น.
 

           นายกองเอก ธนาคม จงจิระ หน.ฝอ.บก.อส./อปค. มอบหมายให้ นายกองเอก สมชาย เกียรติก้องแก้ว ผช.หน.ฝอ.บก.อส./ผอ.สน.อส. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมสมาชิก อส. หลักสูตร “จัดตั้งและทดแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” (รุ่นที่ 34) ณ โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี พลตรี ทวีพูล ริมสาคร ผบ.ศสร. พร้อมคณะนายทหาร ครูฝึก และข้าราชการกรมการปกครอง ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมเป็นสมาชิก อส. จำนวน 150 นาย เป็นชาย 132 นาย เป็นหญิง 18 นาย ห้วงการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 3 พ.ย. 2563 – 17 ธ.ค. 2563 รวม 45 วัน