ออกบริการตัดผมฟรี บก.อส.จ.มหาสารคาม
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.
          นายกองเอก เกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มค./ผบ.อส.จ.มค. นายกองเอก ธรรมนูญ แก้วคำ รองผวจ.มค./รองผบ.อส.จ.มค. และนายกองเอก นราธร ศรประสิทธิ์ ปจ.มค./ผช.ผบ.อส.จ.มค. สั่งการให้ นายกองตรี ทองแดง ปินะเก ป้องกันจังหวัดมหาสารคาม/ผช.หน.ฝอ.บก.อส.จ.มค. มอบหมายผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิก อส. นำโดยนายหมวดเอก เฉลิม เผ่าฉนวน ผช.ป้องกันจังหวัดมหาสารคาม/หน.แผนกกำลังพล บก.อส.จ.มค. ออกบริการตัดผมฟรีให้บริการพี่น้องประชาชน ตามโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนปอพานวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก หมู่ที่ 1,2,11,14 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม