วารสาร อส. ฉบับพิเศษ 

ครบรอบ ๗๐ ปี

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

วันคล้ายสถาปนา

กองอาสารักษาดินแดน