หนังสือครบรอบ ๖๘ ปี

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

วันคล้ายสถาปนา กองอาสารักษาดินแดน