หนังสือครบรอบ ๖๙ ปี

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

วันคล้ายสถาปนา กองอาสารักษาดินแดน