บูรณาการร่วมตั้งจุดตรวจความมั่นคง
  อำเภอบ้านตาขุน

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00 น.

นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน ได้มอบหมายให้สถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุนและพนักงานฝ่ายปกครองอำเภอบ้านตาขุน บูรณาการร่วมกันตั้งจุดตรวจความมั่นคงเพื่อสกัดกั้น ป้องกันและปราบปราม มิให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติต่าง ๆ เข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย อันจะนำไปสู่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     โดยได้ทำการตรวจค้นพาหนะที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีคนต่างด้าวซุกซ่อนเดินทางมากับรถโดยสาร ซึ่งผลการปฏิบัติตรวจพบคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 2 ราย พบว่ามีเอกสารหลักฐานการเข้ามาในราชอาณาจักรโดยถูกต้องตามกฎหมาย  และไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด