ตั้งจุดตรวจความมั่นคงเพื่อสกัดกั้น ป้องกันและปราบปราม มิให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติต่าง ๆ
เข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย

 

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 06.00 น.
 

     นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน ได้มอบหมายให้สถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุนและพนักงานฝ่ายปกครองอำเภอบ้านตาขุน บูรณาการร่วมกันตั้งจุดตรวจความมั่นคงเพื่อสกัดกั้น ป้องกันและปราบปราม มิให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติต่าง ๆ เข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย อันจะนำไปสู่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     - โดยได้ทำการตรวจค้นพาหนะที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีคนต่างด้าวซุกซ่อนเดินทางมากับรถโดยสาร ซึ่งผลการปฏิบัติตรวจพบคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 6 ราย พบว่ามีเอกสารหลักฐานการเข้ามาในราชอาณาจักรโดยถูกต้องตามกฎหมาย  และไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด
     - เหตุการณ์ทั่วไปปกติ