ฝ่ายปกครองร่วมกับทุกภาคส่วน จัดระเบียบสังคม สถานประกอบการเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย

 

วันที่ 10 ก.ย.63 ตั้งแต่เวลา 21.30 น.

 

        ภายใต้การอำนวยการของ นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์/นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าฯ/นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าฯ / นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดยนายทวีศักดิ์  พุ่มมรดก ป้องกันจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย  
           1. ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์
           2. กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์
           3. ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
           4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
         5. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
          6. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
           7. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
           8. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์
         9. ร้อย.สห.มทบ.35
        10. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์
      11. สภ.เมืองอุตรดิตถ์
      12. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

           ร่วมปฏิบัติการออกตรวจจัดระเบียบสังคมสถานประกอบการต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์จำนวน 6 แห่ง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

ผลการปฏิบัติ ดังนี้
1. ร้านโมโนกริล เลขที่187/1-4 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์
     -ไม่พบการกระทำความผิด
2. ร้านซูร่า เลขที่ 213/2-3 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์
     -ไม่พบการกระทำความผิด
3. ร้านแอทไนท์ ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์
     -ไม่พบการกระทำความผิด
4. ร้านฟิบผับ เลขที่ 282/9 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์
     -ไม่พบการกระทำความผิด
5. ร้านเกษร คาราโอเกะ เลขที่ 2/54 ถ.พาดวารี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์
     -จนท.ตรวจบัตรประจำตัวประชาชน ของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้านพบไม่พกบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 คน จึงทำการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 100 บาท
6. ตรวจสอบพื้นที่บริเวณสะพานลอยและพื้นที่สาธารณะ หน้าโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
     -พบคนเร่ร่อน จำนวน 2 คน มาพักอาศัยในบริเวณดังกล่าว คณะเจ้าหน้าที่จึงได้มอบหมายให้ จนท.พมจ.อต. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป