ตั้งด่านตรวจเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.อุตรดิตถ์

 

วันที่  8 กันยายน 2563 เวลา 16.00-18.00 น.  

 

       ภายใต้การอำนวยการของนายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์   โดยนายสุพัฒน์  ศรีสวัสดิ์  นายอำเภอฟากท่า/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอฟากท่า  มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคง  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอฟากท่าที่ 5  บูรณาการร่วมกับสภ.ฟากท่า ,ตชด ที่  314  ทำการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฏหมาย  รวมทั้งป้องกันการหลบหนีเข้าเมือง  ณ หน่วยบริการประชาชนตำบลสองคอน   ทำการสุ่มตรวจปัสสาวะกลุ่มเสี่ยง จำนวน 1 ราย ไม่พบเป็นผลบวก  การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย