ฝ่ายความมั่นคง จัดระเบียบสังคม ตรวจสถานบริการ

 


วันนี้ 3 กันยายน 2563  เวลา 20.30 น.

 


       นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย มอบหมายให้ นายธีรนนท์ กันทวงค์  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง  
นายนพดล  นวนพนัส ปลัดอำเภองานปกครอง  นายวริธ ไกยสิทธิ์ ปลัดอำเภองานอำนวยความเป็นธรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ปกครอง  สมาชิก อส.อ.สันทราย ที่ 15 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานควบคุมโรคฯ  บูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่โจ้  ลงพื้นที่ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ของสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ จำนวนทั้งหมด 16  แห่ง ประกอบด้วย 
1. ร้าน the phoenix 
2. ร้านซ่อนกลิ่น 
3. ร้านคลิกซั่ม 
4. ร้าน ไปยานใหญ่ 
5. ร้าน Sit- นี่Bar 
6. ร้านจันทร์ดารา
7. ร้านตู้ส้ม ยำแซ่บ
8. ร้านบ้านเพื่อน
9. ร้านจัดจ้านในย่านนี้
10. ร้านชบาคาเฟ่ คาราโอเกะ
11. ร้านน้ำเหนือคาราโอเกะ
12. ร้านนัดพบคาราโอเกะ
13. ครัวคนบ้านไกล
14. ร้านหมาล่าไรเดอร์  
15. ร้านเสน่ห์วันวาน
16. ร้าน Hot Six 
เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง  ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรค และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ชี้แจงให้สถานบริการ
สถานประกอบการที่มีคล้ายลักษณะสถานบริการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการตามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคฯ ตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด  พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะการควบคุมเวลาการเปิดปิดมิให้เกินกว่าระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด  ซึ่งผู้ประกอบการทุกแห่งยินดีปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง
และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด