ออกตรวจสถานบริการ เพื่อป้องกันการค้าประเวณี

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 20.00 น.
 

- นายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ นายอำเภอบ้านม่วง 

- ได้สั่งการให้ชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอบ้านม่วง ประกอบด้วย จนท.ฝ่ายปกครอง จนท.ตำรวจ จนท.สาธารณสุข จนท.ส่วนการศึกษา เจ้าหน้าที่ อส.และ อส.สำรอง กองร้อย อส.อ.บ้านม่วง 12

- บูรณาการลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่ 

- เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันการกระทำผิดการค้ามนุษย์ การค้าประเวณี การใช้แรงงานผิดกฏหมาย ยาเสพติดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

- ผลกระปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย