ตรวจสารเสพติดสถานศึกษา อ.บ้านตาขุน
จ.สุราษฎ์ธานี

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.

 

       นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน เป็นประธานในโครงการตรวจหาสารเสพติดในสถานศึกษา ภายใต้โครงการ "บ้านตาขุนวิทยาร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด (ผู้ใหญ่สนใจนักเรียน)" โดยมีนายบุญเลิศ ทองชล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา กล่าวรายงาน และมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอำเภอบ้านตาขุน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาขุน ทีมวิทยากร คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีเปิด ณ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     - ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นให้สถานศึกษาตลอดจนนักเรียนปลอดจากสิ่งเสพติดและสารมอมเมาทุกชนิด โดยกำหนดให้มีการตรวจหาสารเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน โรงพยาบาลบ้านตาขุน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน ที่ทำการปกครองอำเภอ ร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ได้ทำการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง (ม.1 และ ม. 4) จำนวนทั้งสิ้น 157 คน ซึ่งการตรวจเบื้องต้นพบผลบวก จำนวน 5 คน จึงได้ให้การช่วยเหลือเร่งด่วนตามความเหมาะสม โดยแจ้งผู้ปกครองได้รับทราบและนัดตรวจเป็นระยะ ๆ จัดทำบันทึกเป็นประวัติ  และเมื่อแน่ใจว่าปลอดสารเสพติดแล้วจึงจะสามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ต่อไป