นายกองเอก ธนาคม จงจิระ หน.ฝอ.บก.อส / อปค.
ร่วมพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”

 

วันที่ 26 ส.ค. 63 เวลา 13.00 น.

 

          นายกองเอก ธนาคม จงจิระ หน.ฝอ.บก.อส / อปค. พร้อมด้วย ว่าที่ นายกองเอก สมชาย เกียรติก้องแก้ว ผช.หน.ฝอ.บก.อส./ผอ.สน.อส. นายกองตรี สิทธิพร คงหอม หก.กพ./ผอ.สกพ. และข้าราชการสังกัด บก.อส. ร่วมพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้แก่ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จำนวน 52 ราย โดยมีนายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธี ฯ หลังเสร็จสิ้นการรับมอบเครื่องหมาย ฯ นายกองเอก ธนาคม จงจิระ หน.ฝอ.บก.อส / อปค. ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับเครื่องหมายและถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) จ.นนทบุรี