บก.อส.จ.มหาสารคาม
บริการตัดผมฟรีให้พี่น้องประชาชนวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.

 

          นายกองเอก เกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มค./ผล.อส.จ.มค. นายกองเอก ธรรมนูญ แก้วคำ รองผวจ.มค./ผช.ผบ.อส.จ.มค. และนายกองเอก นราธร ศรประสิทธิ์ ปจ.มค./ผช.ผบ.อส.จ.มค. สั่งการให้นายหมวดเอก ทองแดง ปินะเกป้องกันจังหวัดมหาสารคาม/ผช.หน.ฝอ.บก.อส.จ.มค. มอบหมายผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิก อส. จากกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมหาสารคาม นำโดย  นายนายหมวดเอก เฉลิม เผ่าฉนวน ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดมหาสารคาม/หัวหน้าแผนกกำลังพล บก.อส.จ.มค. ออกตัดผมฟรีให้บริการพี่น้องประชาชน ตามโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม(จังหวัดเคลื่อนที่) ณ บริเวณโรงเรียนบ้านโพนงาม หมู่ที่ 10 ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม