ตรวจตราสถานบริการ อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎ์ธานี

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 21.00 น.

 

          โดยการอำนวยการของ นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน ได้มอบหมายให้ชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอบ้านตาขุน ซึ่งบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยสถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน และที่ทำการปกครองอำเภอ ฝ่ายความมั่นคง ปฏิบัติหน้าที่ในการกวดขัน ตรวจตราสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน จำนวน 11 แห่ง ให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค รวมทั้งการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ตามที่ทางราชการกำหนด
     - โดยได้เข้มงวดในเรื่องการกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ อีกทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและตามมาตรการป้องกันโรค รวมทั้งดำเนินการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ตามคำแนะนำ เงื่อนไข และเงื่อนเวลา ตามที่ทางราชการกำหนดด้วย
        - เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
        - จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ